ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวเลขที่สำคัญของบริษัทฯ ข้อมูลผู้ถือหุ้น และกิจกรรมทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

MTW
บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปฎิทินนักลงทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 • รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

  อ่านเพิ่มเติม

 • แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด (แก้ไข)

  อ่านเพิ่มเติม

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 วาระเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  อ่านเพิ่มเติม

 • สรุปข้อสนเทศ

  อ่านเพิ่มเติม

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

  อ่านเพิ่มเติม

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565

  อ่านเพิ่มเติม

 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564

  อ่านเพิ่มเติม

 • สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)

  อ่านเพิ่มเติม